logo

NYHETSBREV

2023-03-29
 
 

 
Bästa försvarsutbildare,

Redan har ett kvartal gått av 2023. Ett kvartal som likt förra året präglats av en hög aktivitetsnivå och ett betydande bidrag till totalförsvaret från Försvarsutbildarnas sida. Som vanligt har inledningen av året till stor del handlat om att sammanfatta föregående år i form av återrapporteringar till våra uppdragsgivare, sammanställning av bokslut och författande av en verksamhetsberättelse.

I kortform kan Försvarsutbildarnas verksamhet under 2022 listas i tre punktsatser, eller tidsperspektiv där vi i många fall nådde nya rekordsiffror:

  • Vi har fortsatt levererat mot det som beställdes innan kriget i Ukraina.
  • Vi har omhändertagit de omedelbara effekterna av- och levererat mot ett kraftigt ökat behov som ett resultat av kriget i Ukraina.
  • Vi har planerat för- och förberett framtida leverans av ökat stöd till ett totalförsvar under utveckling och i förändring.

Men inledningen av året har inte enbart handlat om att blicka bakåt mot föregående år, vi har redan hunnit leverera en stor andel av årets beställning. Som exempel kan nämnas att vi så här långt hunnit utbilda ca 120 st blivande specialister till Hemvärnet i form av Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) vilket är ytterligare ett rekord så här tidigt på året. Vi har även utbildat 10 nya civila sjukvårdsinstruktörer.

Nu är det ju inte enbart direkta bidrag till våra uppdragsgivare som bygger ett starkare totalförsvar, eller återspeglar hur väl vi lyckas med vår verksamhet.

En annan mycket viktig del är naturligtvis hur vi tar hand om och vad vi kan erbjuda våra medlemmar. Även inom detta område råder full aktivitet. Årets andra nummer av medlemstidningen landar om ett par veckor i era brevlådor och även den här gången är tidningen fylld till brädden av intressanta nyheter och artiklar om totalförsvaret, samt den verksamhet vi bedriver. På vår hemsida hittar ni information om de nätbaserade torsdagsföreläsningar som genomförs kring varierande tema med totalförsvaret som ram. För dig som vill bygga upp din generella kunskap om totalförsvaret kommer varje förbund att genomföra minst en föreläsning med namnet Tillsammans försvarar vi Sverige under året. Är du mer intresserad av att stärka din förmåga att ta hand om dig själv och dina nära vid en kris finns föreläsningen För din säkerhet! Utöver detta genomförs ett stort antal medlemsaktiviteter ute i våra förbund och föreningar vilka, som namnet anger, är riktade mot er medlemmar.

Det finns med andra ord ett stort antal sätt för dig som medlem att få ut något mer av ditt medlemskap om du så önskar. Skulle du mot all förmodan trots detta inte hitta något som intresserar dig? Ta då ett samtal med din förening, eller ditt förbund och tipsa om den medlemsaktivitet just du skulle vilja delta i…😉

Hoppas ni alla får en trevlig och aktiv Försvarsutbildarvår!

Bo Stennabb
Generalsekreterare


För dig som är ny i styrelsen

Är du nyvald styrelseledamot i en förbundsstyrelse? Under funktionärsutbildningsveckan får du lära dig vad det innebär att sitta i en styrelse samtidigt som du får ett bra nätverk med andra funktionärer och personalen på kansliet. Den 7-12 augusti genomförs funktionärsveckan på vår kursgård i Tylebäck, Halmstad.

För dig som är ny i en styrelse finns allmän kurs där du får god kunskap om vad som krävs av en funktionär/styrelseledamot. På kursen får du lära dig föreningsteknik, vilka stöd som finns för ekonomi- och verksamhetsplanering samt hur man leder arbetet i ett förbund eller förening.

På utbildningslinjen får du förståelse för processen inom Försvarsutbildarnas utbildningsverksamhet och såväl planering av kurser som vilket stöd som ska ges till kurschefer tas upp.

På rekryteringskursen får du lära dig grunderna för rekrytering till specialistbefattningar i Hemvärnet, civila förstärkningsresurser, kurser, ungdomsverksamhet och medlemskap.

På ungdomsledarkursen får du grundläggande duglighet som ungdomsledare. Kursen inriktas mot bestämmelser och kunskaper för att planera och leda en ungdomsavdelning.

Läs mer och gör en ansökan via vår hemsida


Ny broschyr

Försvarsutbildarna har tagit fram en ny broschyr om vad man kan göra som ungdom i Försvarsutbildarna. Den beskriver ungdomsverksamheten som bedrivs i ungdomsavdelningarna, att vi har olika prova på kurser för ungdomar, att ungdomsverksamheten inte bara har som mål att alla ska fortsätta i Försvarsmakten, utan det man lär sig är även till till nytta för framtida civila yrken inom t ex polis, tull, kustbevakning eller räddningstjänst.

Broschyren tar även upp hur man bör förbereda sig inför en kris så att man klarar den och vikten av att man som ungdom sprider sin kunskap till övriga familjen, särskilt om man har anhöriga som har brister i sina kunskaper i svenska eller har nedsatt syn eller hörsel.

Broschyren hittar du här.


Beredskapsveckan - tema öva

Ofta lyfts vikten av att myndigheter, organisationer och företag övar för att stärka sin krisorganisation, men det är ovanligt att vi pratar om betydelsen av att allmänheten övar. Det vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ändra på under årets arbete med Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) som genomförs vecka 39.

Pandemin och det osäkra omvärldsläget har bidragit till att intresset för hemberedskap och prepping har ökat kraftigt. Mellan 2021 och 2022 har exempelvis antalet privatpersoner som kan klara sin egenförsörjning en vecka ökat med 11 procent. Men många fler behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. MSB tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det.

MSB har valt temat Öva! för att:

  • De ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och andra föreningar tyder på det.
  • Antalet privatpersoner som vill gå krisberedskapskurser hos Studieförbundet Vuxenskolan, ABF med flera har ökat med 100 procent i hela landet, enligt Sveriges Radio i januari 2023.
  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis Krisberedskapsveckans mat-tema förra året till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Utbildning och övning är ofta avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner. Sju av tio svenskar känner numera till att de har ett ansvar för den egna beredskapen men endast tre av tio har förberett sig i praktiken eller övat, enligt Kantar Sifo på uppdrag av Friluftsfrämjandet.

MSB kommer att erbjuda målgrupps- och situationsanpassade övningar för att stärka krismedvetenheten och förmågan hos exempelvis familjen, bostadsområdet och arbetsplatsen.Informatörer sökes

Informatörer sökes till nationell beredskapsutställning för gymnasieungdomar.

Är du medlem i en frivillig försvarsorganisation, har intresse för totalförsvarsfrågor och vill möta unga i ämnet krisberedskap och totalförsvar?

Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som informatör i ett samarbete med MSB när en beredskapsutställning turnerar runt i landet.

Läs mer och fyll i din ansökan här.


Tipsa en vän eller kollega att alla behövs

Sveriges frivilligförsvar stödjer samhället vid kriser, höjd beredskap och krig.

Samhällets sårbarhet minskar när fler engagerar sig för vår gemensamma trygghet och säkerhet. Börja med att ta reda på vilken frivillig försvarsorganisation som passar bäst med hjälp av vårt matchningstest.

Gör testet här.


Nätbaserade föreläsningar

Det finns fortfarande platser kvar på några av våra nätbaserade föreläsningar. Ta chansen och anmäl dig redan nu.

Civil krisberedskap
Detta är en grundläggande föreläsning om den civila krisberedskapen och hur den är organiserad. Föreläsningen gör en genomgång av roller och ansvar inom krisberedskapen på lokal nivå – kommuner samt regional nivå – länsstyrelser. På den centrala nivån arbetar så kallade bevakningsmyndigheter och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vad har dessa myndigheter för ansvar och hur är det tänkt att fungera?

Datum: 2023-04-20
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Att möta informationspåverkan
De senaste åren har hot genom informationspåverkan blivit alltmer frekvent i vårt samhälle. Påverkanskampanjer genomförs i digitala kanaler och på sociala media där medborgare är målgruppen. Syftet kan vara att sprida desinformation och falska narrativ för att splittra och skapa misstro mellan samhällsgrupper och landets styre. Otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vårt självständiga beslutsfattande.

På detta seminarium tittar vi på hur påverkan i digitala kanaler kan se ut, vad skillnaden är mellan legitim opinionspåverkan och desinformation i syfte att vilseleda. Vi går också igenom hur vi kan öka vår medvetenhet och motståndskraft mot påverkansaktiviteter.

Datum: 2023-04-27
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Om Kina
Kina. Världens folkrikaste land som de senaste årtiondena har tagit över rollen som USA:s mäktigaste utmanare. Vi ser lite närmare på landet; historien från Opiumkrigen och framåt, ekonomin, demografin, dess ambitioner, relationer med andra länder, styrkor och svagheter. Ambitionen är att åhörarna ska få bättre förståelse av landet och hur det kan påverka även vår del av världen.

Datum: 2023-05-11
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Arktis ur en säkerhetspolitisk synvinkel
Den militära övningsverksamheten i regionen ökar och då ökar även risken för missförstånd och felbedömningar. USA och Natoländer övar i Nordostpassagen, vilket utmanar Ryssland. Ryska marinstridskrafter uppträder allt längre väst- och sydväst i Nordostatlanten och utmanar därmed USA. I takt med att den Arktiska Oceanen öppnar sig för sjöfart och resursutvinning, kommer den militära aktiviteten och närvaron att öka ytterligare. Det berör även kustbevakningar, isbrytare och sjömätningsfartyg – som kan vara militärt, semi-militärt organiserade eller civilt organiserade – och lösa civila och militära uppgifter.

Datum: 2023-05-25
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
GU-F är en grundläggande soldatutbildning för frivilliga som behöver en militär grundutbildning för att kunna vidareutbilda sig till en specialistbefattning i Hemvärnet, till exempel fältkock, sjukvårdare, stabsassistent, hundförare m.m. Mer om de olika specialistbefattningarna kan du läsa här.

Under denna föreläsning får du mer information om vad man gör under de två veckorna på en GU-F. Men också de förberedelser du behöver göra inför kursen.

Datum: 2023-06-08
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här 

Forsvarsutbildarna.se | Kontakta oss

Följ oss på sociala medier